Områden där våra metoder gör nytta

BioCell Analytica utför biologiska analyser för att upptäcka hälsofarliga föroreningar i vatten.

Våra områden

Människor och miljö exponeras ständigt för ett stort antal kemiska ämnen, såväl naturligt förekommande ämnen som syntetiska kemikalier. En del av dessa kemikalier är toxiska och kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på ekosystemet.

Biocell Analytica erbjuder analysmetoder för att upptäcka kemiska föroreningar i miljön, t.ex. i dricksvatten, avloppsvatten, ytvatten, jord, sediment och livsmedel. Det unika med våra analysmetoder är att de mäter effekten av alla hälsoskadliga ämnen i ett prov, istället för att som tidigare mäta halten av ett fåtal utvalda kemiska ämnen.

Våra analysmetoder mäter effekter av både kända och okända toxiska kemiska föroreningar och tar också hänsyn till så kallade cocktaileffekter, som kan uppstå då flera kemikalier samverkar.

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vår hälsa är i högsta grad beroende på tillgång till säkert dricksvatten. Det stora intaget, den livslånga konsumtionen och det faktum att vi dricker vatten från ett och samma dricksvattenverk under stora delar av livet gör att även låga halter av kemiska föroreningar i dricksvatten kan utgöra en risk för människors hälsa. Det kan t.ex. handla om hormonstörande ämnen eller ämnen som kan skada människors arvsmassa.

BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier. Metoderna kan också användas för att undersöka hur effektivt sådana kemiska föroreningar avlägsnas under dricksvattenberedningen, om de skulle finnas i råvattnet, eller om skadliga ämnen bildas vid klorering av dricksvatten. Våra analysmetoder har använts för studier hos flera av Sveriges största dricksvattenproducenter. I EU:s nya dricksvattendirektiv ingår kravet att införa en riskbaserad strategi, som omfattar hela kedjan från råvatten till hushållen, för att säkra vattenkvaliteten. Våra effektbaserade metoder lämpar sig väl för denna strategi.

Avloppsrening
Avloppsvatten innehåller många kemiska föroreningar, såsom hushållskemikalier och läkemedelsrester. Dagens avloppsreningstekniker klarar inte av att fullständigt avlägsna alla dessa föroreningar innan det renade vattnet släpps ut i miljön. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i såväl inkommande som renat avloppsvatten samt för att utvärdera hur effektivt dessa föroreningar avlägsnas i reningsverket. Våra analysmetoder har använts för studier hos flera av Sveriges största avloppsreningsverk.

Mer information om hur effektbaserade analysmetoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i avloppsvatten finns i vårt White Paper Kemiska föroreningar i avloppsvatten – nya innovativa analysmetoder (oktober 2021). Hör av dig till kontakt@biocellanalytica.se för att få detta White Paper!

Exempel på rapporter där vi analyserat avloppsvatten med effektbaserade metoder:

Miljöövervakning
Dagens miljöövervakning bygger i stor utsträckning på haltbestämning av ett begränsat antal miljögifter. Internationell forskning har dock visat att upp till 99% av de toxiska effekter som kan uppmätas i miljön orsakas av okända kemikalier, vilka helt förbises då man fokuserar på att mäta halter av kända miljögifter. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att undersöka den totala effekten av toxiska ämnen i miljön, såväl kända som okända ämnen. Analysmetoderna visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar. Våra analysmetoder kan användas för att undersöka hur förekomsten av miljöfarliga kemiska föroreningar förändras över tid eller varierar mellan områden. De kan också användas för att upptäcka utsläppskällor. Våra analysmetoder har använts för miljöövervakningsuppdrag hos såväl statliga som regionala myndigheter.

Utvärdera nya tekniska lösningar
Vattenbranschen står inför stora nyinvesteringar för att byta ut gamla system, möta ett ökat behov, och ökade miljökrav för att minska riskerna med kemiska föroreningar i vattnet. Avloppsreningsverken investerar i nya tekniska lösningar för att avlägsna läkemedelsrester och andra kemiska föroreningar. Dricksvattenverken planerar investeringar i kemiska barriärer som ska säkerställa att eventuella kemiska föroreningar i råvattnet inte ska nå dricksvattenkonsumenterna. Att välja de bästa tekniska lösningarna är en stor utmaning, eftersom kunskapen är så begränsad om vilka kemiska föroreningar det är som är hälso- och miljöfarliga. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att utvärdera hur effektivt nya reningstekniker avskiljer hälso- och miljöfarliga kemikalier, så väl kända som okända ämnen. Därmed kan kostsamma felinvesteringar undvikas. Våra analysmetoder har använts för att utvärdera nya tekniska lösningar hos flera av Sveriges största dricksvattenproducenter.

Hur det går till

Det unika med BioCell Analyticas metoder är att de mäter effekten av alla i provet ingående hälsoskadliga ämnen, istället för att som tidigare mäta halten av ett fåtal utvalda kemiska ämnen. Detta ger värdefull information som kan hjälpa oss att förstå hur människors hälsa och miljön påverkas av alla kemikalier vi utsätts för samtidigt, den så kallade cocktail-effekten. Metoderna har utvecklats och tillämpats i forskningsprojekt, där vi samarbetat med vattenverk.

Vi mäter toxiska effekter
De biologiska effekterna av hälsofarliga kemikalier i vatten kan mätas i laboratorieodlade däggdjursceller, som modifierats för att kunna upptäcka specifika oönskade effekter, exempelvis hormonstörande effekter. När cellerna exponeras för ett prov som innehåller kemiska ämnen som orsakar de specifika effekter som studeras, så utsöndrar cellerna ett ”signal”-protein som är enkelt mätbart. Genom att exponera cellerna för t.ex. ett dricksvattenprov och sedan mäta mängden utsöndrat ”signal”-protein får vi snabbt ett svar på om, och i vilken grad provet är förorenat med hälsofarliga kemikalier. En rad sådana effektbaserade metoder har utvecklats, som mäter grundläggande fysiologiska och hälsorelevanta effekter, såsom cellernas tillväxt och stress-påslag, östrogena och androgena effekter, och skador på arvsmassan. Metoderna finns nu tillgängliga för att användas i praktisk tillämpning för att förbättra och övervaka dricksvattenkvaliteten och effektiviteten i avloppsreningsverk, för att utföra miljöövervakning samt för att utvärdera nya tekniska lösningar i vattenbranschen.

Hela isberget, inte bara toppen
De metoder som idag används för att kontrollera förekomsten av hälsofarliga kemikalier i vatten (kemisk analys) kan bara detektera en mycket begränsad del av alla de kemiska ämnen som kan förorena vatten. Internationell forskning visar att upp till 99% av de hälsofarliga kemikalierna passerar oupptäckta om man förlitar sig på kemisk analys av kända miljögifter. BioCell Analyticas metoder gör det möjligt för vattenbranschen att överbrygga detta stora mörkertal. Vi erbjuder analysmetoder som kan upptäcka hälsorelevanta effekter i odlade celler.

Vilka typer av effekter mäter vi?

Effekter på könshormon-receptorer. Ämnen kan aktivera eller blockera östrogen- och androgenreceptorn. Östrogener och androgener har många viktiga fysiologiska funktioner förutom för reproduktionen också för hjärt-kärl-, immun-, muskulära- och nervsystemet. Exempel på kemiska föroreningar i vatten som påverkar könshormonreceptorer är naturliga könshormoner, p-piller, läkemedel som används vid bröst- och prostatacancer, liksom växtbaserade isoflavoner (så kallade fytoöstrogener) och vissa plastkemikalier.

AhR-aktivitet (arylhydrokarbon-receptorn). Vid aktivering av Ah-receptorn induceras metaboliserande enzym och effekten av AhR-aktivering kallas ofta metabolisk aktivering. Ah-receptorn har många fysiologiska funktioner, såsom vid utveckling av olika organsystem och vid reglering av inflammatoriska reaktioner. Många toxiska ämnen aktiverar Ah-receptorn, till exempel halogenerade organiska miljöföroreningar, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er), vissa pesticider och läkemedel, och naturligt förekommande ämnen som indoler och stilbener.

Oxidativ stress. Oxidativ stress beror på att reaktiva syreradikaler bildats i överskott. Det är en vanlig mekanism bakom olika typer av toxiska effekter, t ex inflammatoriska effekter och cancer. Många toxiska ämnen, t.ex. organiska miljögifter, pesticider, naturliga ämnen, kan orsaka oxidativ stress. Oxidativ stress induceras även av desinfektionsbiprodukter, som kan bildas vid vattenrening. Närmare 700 sådana desinfektionsprodukter har identifierats.

Genotoxisk aktivitet. Genotoxicitet eller DNA-skadande effekt är en allvarlig effekt, som kräver omfattande testning och utredning vid registrering av till exempel bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser och aromämnen. DNA-skada i kroppsceller kan leda till cancer och andra sjukdomar och till reproduktionsstörningar om det drabbar könsceller.

Provtagning och rådgivning
Kontakta oss gärna för förutsättningslös diskussion och rådgivning om hur våra effektbaserade analyser kan användas. Analyserna genomförs genom att provtagningskärl och -instruktioner skickas till kunden, som ansvarar för provtagningen. Proverna skickas sedan tillbaka till vårt laboratorium där de analyseras. Resultaten sammanställs i en rapport som skickas till kunden. Vi bidrar gärna med vår kunskap i arbetet med att tolka resultaten.