Rent vatten för människa och miljö

BioCell Analytica utför effektbaserade bioanalyser för att upptäcka hälso- och miljöfarliga föroreningar i vatten

Våra områden

Människor och miljö exponeras ständigt för ett stort antal kemiska ämnen, såväl naturligt förekommande ämnen som syntetiska kemikalier. En del av dessa kemikalier är toxiska och kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på ekosystemet.

Biocell Analytica erbjuder effektbaserade analysmetoder för att upptäcka kemiska föroreningar i miljön, t.ex. i dricksvatten, avloppsvatten, ytvatten, jord, sediment och livsmedel. Analysmetoderna kan användas för att optimera reningstekniker och testa nya tekniska lösningar och därmed kunna minska utsläppen av farliga kemikalier i miljön

Våra analysmetoder mäter effekter av både kända och okända toxiska kemiska föroreningar och visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som kan uppstå då flera kemikalier samverkar.

Våra huvudsakliga områden:

Dricksvatten

Avloppsrening

Miljöövervakning

Utvärdera nya tekniska lösningar

”BioCell Analyticas analysmetoder hjälper vår reningsprocess dagligen”

Ann Kristoffersson - Sydvatten AB

Några av våra kunder

Våra metoder

Våra metoder mäter effekten av alla kemikalier i ett prov, istället för att analysera halterna av ett fåtal ämnen. Internationell forskning visar att okända ämnen står för upp till 99% av de toxiska effekterna som kan uppmätas i vattenprover insamlade i miljön. Att analysera halterna av kända ämnen kan därmed liknas vid att fokusera på toppen av ett isberg. En sådan strategi lämnar ett mycket stort mörkertal av kemiska hälso- och miljörisker som riskerar att passera oupptäckta.

Med kemisk analys mäts halter av ett fåtal kända ämnen, men dessa ämnen svarar för en mycket liten andel av de potentiella toxiska effekterna. Med effektbaserade metoder mäts summaeffekten av alla kemiska ämnen i ett prov, såväl kända som okända ämnen. BioCell Analytica erbjuder effektbaserade analysmetoder som kan användas för att säkerställa dricksvattenkvalitet, effektivitet i avloppsreningsverk, miljöövervakning samt för att utvärdera nya tekniska lösningar i vattenbranschen. Våra metoder kan också användas för att upptäcka toxiska föroreningar i sediment, jord och livsmedel.

Vision och hållbarhet

Vår vision: Säkert dricksvatten för alla och rent vatten i miljön.

BioCell Analytica har direkt koppling till FN:s globala mål i Agenda 2030 och våra analysmetoder kan användas som redskap för att uppnå målen: nr 6 Rent vatten och sanitet, nr 3 God hälsa och välbefinnande samt nr 14 Hav och marina resurser. Tillgång till rent vatten är dessutom en förutsättning för att alla andra globala mål ska kunna nås.

Rent vatten och sanitet

God hälsa och välbefinnande

Hav och marina resurser