DRICKSVATTEN

Med våra metoder kan du säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier.

AVLOPPSRENING

Våra analysmetoder kan kartlägga förekomst och reningseffektivitet för miljöfarliga kemikalier i avloppsvatten.

MILJÖÖVERVAKNING

Våra analysmetoder visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar.

TEKNISKA LÖSNINGAR

För att minska riskerna med kemiska föroreningar i vatten behöver branschen utvärdera nya tekniska lösningar.

”BioCell Analyticas analysmetoder hjälper vår reningsprocess dagligen”

Ann Kristoffersson - Sydvatten AB

Några av våra kunder

Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey
Sydvatten logo grey

Våra metoder

Isberg där toppen symboliserar (kemisk analys) och botten symboliserar (våra effektbaserade metoder)

Våra metoder mäter effekten av alla kemikalier i ett prov, istället för att analysera halterna av ett fåtal ämnen. Internationell forskning visar att okända ämnen står för upp till 99% av de toxiska effekterna som kan uppmätas i vattenprover insamlade i miljön. Att analysera halterna av kända ämnen kan därmed liknas vid att fokusera på toppen av ett isberg. En sådan strategi lämnar ett mycket stort mörkertal av kemiska hälso- och miljörisker som riskerar att passera oupptäckta.

Med kemisk analys mäts halter av ett fåtal kända ämnen, men dessa ämnen svarar för en mycket liten andel av de potentiella toxiska effekterna. Med effektbaserade metoder mäts summaeffekten av alla kemiska ämnen i ett prov, såväl kända som okända ämnen. BioCell Analytica erbjuder effektbaserade analysmetoder som kan användas för att säkerställa dricksvattenkvalitet, effektivitet i avloppsreningsverk, miljöövervakning samt för att utvärdera nya tekniska lösningar i vattenbranschen. Våra metoder kan också användas för att upptäcka toxiska föroreningar i sediment och jord.

Våra huvudsakliga områden

Dricksvatten

Grönt dricksglas i PNG-format

Avloppsrening

Vatten rinner ut ur ett avlopp, PNG

Miljöövervakning

Grön droppe i ett förstoringsglas PNG

Utvärdera nya tekniska lösningar

Kugghjul som snurrar i en cirkel

Vision och hållbarhet

Vår vision: Säkert dricksvatten för alla och rent vatten i miljön.

BioCell Analytica har direkt koppling till FN:s globala mål i Agenda 2030 och våra analysmetoder kan användas som redskap för att uppnå målen: nr 6 Rent vatten och sanitet, nr 3 God hälsa och välbefinnande samt nr 14 Hav och marina resurser. Tillgång till rent vatten är dessutom en förutsättning för att alla andra globala mål ska kunna nås.

Rent vatten och sanitet

Globala målen Nr. 6 "Clean water and sanitation"

God hälsa och välbefinnande

Globala målen Nr. 3 "Good health and Well-being"

Hav och marina resurser

Globala målen Nr. 14 "Life below water"