Miljöövervakning

Våra analysmetoder visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar.

METOD

Dagens miljöövervakning bygger i stor utsträckning på haltbestämning av ett begränsat antal miljögifter. Internationell forskning har dock visat att upp till 99% av de toxiska effekter som kan uppmätas i miljön orsakas av okända kemikalier, vilka helt förbises då man fokuserar på att mäta halter av kända miljögifter. BioCell Analyticas analysmetoder visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar. Våra analysmetoder används för miljöövervakningsuppdrag hos såväl statliga som regionala myndigheter. 

Nyligen kom ett förslag på reviderade vattendirektiv från EU, som bland annat innebär krav på effektbaserade metoder för att kartlägga östrogena effekter i ytvatten och för en mer holistisk övervakning av blandningar av kemiska ämnen i ytvatten. 

Våra analysmetoder har mycket hög känslighet för östrogena effekter, vilket är nödvändigt för att detektera östrogener i de koncentrationer som kan orsaka skadliga effekter i miljön. Vår detektionsgräns ligger på 0,01 -0,05 ng östradiolekvivalenter/L, vilket är omkring 100 gånger lägre än detektionsgränsen för östradiol med kemisk analys.

VI ERBJUDER

Våra analysmetoder kan kartlägga förekomst av miljöfarliga kemikalier i miljön.

WHITE PAPER

I vårt White Paper “Kemiska föroreningar i sjöar och vattendrag – miljöövervakning med effektbaserade metoder i celler” (mars 2023) kan ni läsa mer om hur effektbaserade metoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i ytvatten.