Miljöövervakning

Våra analysmetoder visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar.

Miljöövervakning
Dagens miljöövervakning bygger i stor utsträckning på haltbestämning av ett begränsat antal miljögifter. Internationell forskning har dock visat att upp till 99% av de toxiska effekter som kan uppmätas i miljön orsakas av okända kemikalier, vilka helt förbises då man fokuserar på att mäta halter av kända miljögifter. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att undersöka den totala effekten av toxiska ämnen i miljön, såväl kända som okända ämnen. Analysmetoderna visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar. Våra analysmetoder kan användas för att undersöka hur förekomsten av miljöfarliga kemiska föroreningar förändras över tid eller varierar mellan områden. De kan också användas för att upptäcka utsläppskällor. Våra analysmetoder har använts för miljöövervakningsuppdrag hos såväl statliga som regionala myndigheter.

Grön droppe i ett förstoringsglas PNG

White Paper

 

I vårt White Paper ”Kemiska föroreningar i sjöar och vattendrag – miljöövervakning med effektbaserade metoder i celler” (mars 2023) kan ni läsa mer om hur effektbaserade metoder kan användas för kontroll av kemiska föroreningar i ytvatten.