Områden där våra metoder kan användas

BioCell Analytica utför biologiska analyser för att upptäcka hälsofarliga föroreningar i vatten.

Våra områden

Människor och miljö exponeras ständigt för ett stort antal kemiska ämnen, såväl naturligt förekommande ämnen som syntetiska kemikalier. En del av dessa kemikalier är toxiska och kan ha skadliga effekter på människors hälsa eller på ekosystemet.

Biocell Analytica erbjuder analysmetoder för att upptäcka kemiska föroreningar i miljön, t.ex. i dricksvatten, avloppsvatten, ytvatten, jord, sediment och livsmedel. Det unika med våra analysmetoder är att de mäter effekten av alla hälsoskadliga ämnen i ett prov, istället för att som tidigare mäta halten av ett fåtal utvalda kemiska ämnen.

Våra analysmetoder mäter effekter av både kända och okända toxiska kemiska föroreningar och tar också hänsyn till så kallade cocktaileffekter, som kan uppstå då flera kemikalier samverkar.

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vår hälsa är i högsta grad beroende på tillgång till säkert dricksvatten. Det stora intaget, den livslånga konsumtionen och det faktum att vi dricker vatten från ett och samma dricksvattenverk under stora delar av livet gör att även låga halter av kemiska föroreningar i dricksvatten kan utgöra en risk för människors hälsa. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att säkerställa att dricksvattnet inte är förorenat av hälsofarliga kemikalier. Metoderna kan också användas för att undersöka hur effektivt sådana kemiska föroreningar avlägsnas under dricksvattenberedningen, om de skulle finnas i råvattnet, eller om skadliga ämnen bildas vid klorering av dricksvatten.

Grönt dricksglas i PNG-format
Vatten rinner ut ur ett avlopp, PNG

Avloppsrening
Avloppsvatten innehåller många kemiska föroreningar, såsom hushållskemikalier och läkemedelsrester. Dagens avloppsreningstekniker klarar inte av att fullständigt avlägsna alla dessa föroreningar innan det renade vattnet släpps ut i miljön. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att kartlägga förekomsten av hälso- och miljöfarliga kemikalier i såväl inkommande som renat avloppsvatten samt för att utvärdera hur effektivt dessa föroreningar avlägsnas i reningsverket. Våra analysmetoder har använts för studier hos flera av Sveriges största avloppsreningsverk.

Miljöövervakning
Dagens miljöövervakning bygger i stor utsträckning på haltbestämning av ett begränsat antal miljögifter. Internationell forskning har dock visat att upp till 99% av de toxiska effekter som kan uppmätas i miljön orsakas av okända kemikalier, vilka helt förbises då man fokuserar på att mäta halter av kända miljögifter. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att undersöka den totala effekten av toxiska ämnen i miljön, såväl kända som okända ämnen. Analysmetoderna visar den sammantagna effekten, den så kallade cocktaileffekten, som uppstår då flera ämnen samverkar.

Grön droppe i ett förstoringsglas PNG
Kugghjul som snurrar i en cirkel

Utvärdera nya tekniska lösningar
Vattenbranschen står inför stora nyinvesteringar för att byta ut gamla system, möta ett ökat behov, och ökade miljökrav för att minska riskerna med kemiska föroreningar i vattnet. Avloppsreningsverken investerar i nya tekniska lösningar för att avlägsna läkemedelsrester och andra kemiska föroreningar. Dricksvattenverken planerar investeringar i kemiska barriärer som ska säkerställa att eventuella kemiska föroreningar i råvattnet inte ska nå dricksvattenkonsumenterna. BioCell Analyticas analysmetoder kan användas för att utvärdera hur effektivt nya reningstekniker avskiljer hälso- och miljöfarliga kemikalier, så väl kända som okända ämnen.