Läkemedelsrening på Nolhaga avloppsreningsverk ​

Naturvårdsverket har under flera år fördelat bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön där investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk ingår. Med hjälp av detta bidrag genomförde Alingsås kommun under 2021 pilotförsök på Nolhaga avloppsreningsverk där man undersökte två behandlingslinjer; ozonering kombinerat med filtrering genom granulerat aktivt kol (GAK) samt biologisk kolfiltrering (BAK).

Vi har pratat med Staffan Kaltin, projektledare i Alingsås kommun, som valde att komplettera den kemiska analysen med effektbaserad analys vid utvärdering av hur effektivt läkemedel avskildes i olika reningssteg. 

"Utvärderingen med effektbaserad analys var det mest intressanta med hela projektet!"

Staffan Kaltin, projektledare i Alingsås Kommun.

Varför ville ni komplettera utvärderingen av era pilotförsök med effektbaserad analys?

Vi ville inte begränsa oss till analyser av enskilda ämnen, eller till bara läkemedel – det finns många andra ämnen som kan förekomma och som påverkas av reningen. Därför ville vi använda effektbaserad analys för att få en mer heltäckande bild av reningseffektiviteten, särskilt då man från koncentrationer av enskilda ämnen inte får någon bild av hur de samverkar – så kallade cocktaileffekter – vilket är möjligt med effektbaserad analys.
 
Hur har effektbaserad analys bidragit till ert projekt?
Genom effektbaserad analys har vi fått en bredare bild av reningsförmågan med de olika processalternativen samt en uppfattning om toxiciteten i det renade avloppsvatten vilket man inte kan få från koncentrationer av enstaka ämnen. Detta är särskilt värdefullt ur ett recipientperspektiv då vi vill säkerställa att avloppsvattnet renas tillräckligt för att inte påverka recipienten negativt.
Staffan Kaltin, projektledare Alingsås Kommun

Bild – Staffan Kaltin.