Gisela Holm är ekotoxikolog och vattenspecialist på Sweco och har varit ansvarig projektledare i en omfattande utvärdering av effektbaserade metoder som ett verktyg för riskbedömning av miljöföroreningar. I projektet användes metoderna för att utvärdera reningseffektivitet för både konventionella och nya reningstekniker i avloppsreningsverk samt för att bedöma recipientpåverkan. Hela rapporten finns att läsa här. Gisela berättar att bakgrunden till projektet var den stora nationella satsning som gjorts för att undersöka behov av läkemedelsrening (och andra mikroföroreningar) på avloppsreningsverk där Naturvårdsverket haft som uppdrag att fördela medlen. Sweco samlade sex avloppsreningsverk i Borås, Eskilstuna, Gävle, Lidköping, Uppsala och Västervik som fått dessa medel beviljade och genomförde en gemensam studie som finansierades av Swecos innovationsfond samt de involverade VA-organisationerna.

Varför valde ni att använda effektbaserade metoder?

       Naturvårdsverket tillhandahåller en lista över rekommenderade parametrar att mäta i projekten om rening av mikroföroreningar (inklusive läkemedelsrester). Där finns östrogena effekter och mutagenicitet inkluderade, säger Gisela.

Vi är generellt väl medvetna om begränsningarna i kemiska analyser. Genom att bara mäta förutbestämda ämnen riskerar man att missa okända föroreningar, men också metaboliter, nedbrytningsprodukter och blandningseffekter. Vi såg att effektbaserade metoder kunde ge en mer heltäckande bild av föroreningssituationen. Dessutom är inte detektionsgränserna vid kemisk analys tillräckligt låga för många läkemedelsrester, speciellt för hormonstörande ämnen.

Effektbaserade metoder har stor potential att ge en viktig extra information om den komplexa situationen med kemiska föroreningar, men förhållningssättet är ännu inte etablerat i branschen – så vi bestämde oss helt enkelt att vara modiga och testa något nytt. Vi menar att dessa tester inte ersätter kemisk analys och in vivo-tester, men är ett värdefullt och känsligt verktyg som ger en tidig varning om toxisk påverkan.

Vad fick ni för resultat och vilka slutsatser kunde dras inom projektet?

        Man kan säga att det var ett bra beslut att använda metoderna eftersom vi nu kunde dra slutsatser som tidigare inte varit möjliga. Exempelvis kunde vi kvantifiera att konventionell avloppsrening tar bort >80% av de toxiska effekterna, inklusive kända och okända ämnen samt blandeffekter. De extra reningsstegen med ozonering och GAK-filtrering tog bort ytterligare upp mot 99% av vissa toxiska effekter.

 

 

“Redan nu har vi inkorporerat effektbaserade metoder från planeringsstadiet i nya, liknande projekt”

 – Gisela Holm, senior konsult och disputerad ekotoxikolog, Sweco

 

Därtill kunde vi kvantifiera att den totala östrogena effekten i de flesta recipientvattenproverna överskred motsvarande miljökvalitetsnorm för östradiol för både inlands- och kustvatten (400 respektive 80 pg/L), något som missades helt i den kemiska analysen. Tolkningsmässigt har östrogenresultaten varit de mest tydliga eftersom det finns ett tydligt bedömningsgrunder för dessa, och i våra fall så var nivåerna förhöjda. För de andra effektresultaten så var tolkningen mer utmanande eftersom metoderna är nya och det saknas etablerade riktvärden. Där är vi riktigt nöjda med samarbetet med BioCell Analytica som med sin erfarenhet hjälpt oss att göra tolkningar och få rätt förhållningssätt till resultaten.

Framtiden med effektbaserade metoder på Sweco

        Redan nu har vi inkorporerat effektbaserade metoder från planeringsstadiet i nya, liknande projekt kring avloppsvatten och reningstekniker. Även vid generella mätningar och riskbedömningar av ytvatten så kan effektbaserade metoder komma att bli vanligare och så småningom kanske till och med standard. Det kan man se i det senaste förslaget om uppdatering av EU:s Vattendirektiv där metoderna föreslås för miljöövervakning av östrogena effekter, men man märker även att det finns ett generellt intresse vid ansvariga miljömyndigheter i Sverige.

Att samarbeta med BioCell Analytica

        Det har varit mycket givande att samarbeta med BioCell Analytica. Det finns gott om energi, entusiasm och samarbetsvilja i företaget. Det märks att det är ett företag som arbetar i nära anslutning till forskning, och för mig som tidigare har doktorerat och är intresserad av det arbetssättet så har det varit särskilt roligt då det ger en ytterligare dimension till den vanliga konsultverksamheten.