Övervakning av kemiska föroreningar

Kemiska föroreningar i avloppsvatten är ett allt mer uppmärksammat problem. I EU:s förslag till nytt avloppsdirektiv har frågan om kemiska föroreningar lyfts och omfattande krav på mätning och rening av mikroföroreningar i avloppsvatten har föreslagits. Samtidigt med avloppsdirektivet kom också förslag till uppdatering av EU:s vattendirektiv, där effektbaserade metoder föreslås för mätning av östrogena effekter och blandningseffekter. 

Effektbaserade metoder, som görs i odlade celler, är ett kraftfullt verktyg för att mäta totaleffekter i ett vattenprov, från till exempel hormonstörande eller DNA-skadade ämnen. Resultaten inkluderar såväl kända som okända ämnen, nedbrytningsprodukter liksom blandningseffekter. 

Vi kommer att presentera metodiken och flera exempel från tidigare projekt på avloppsreningsverk, där effektbaserade metoder har använts för att mäta förekomsten av skadliga ämnen i avloppsreningsverk, vid pilotförsök samt i recipient.