Kemiska föroreningar är ett stort miljöproblem – de förekommer ofta i komplexa blandningar och låga enskilda halter som kan vara svåra att detektera med kemisk analys. Effektbaserade metoder i celler är ett nytt lovande verktyg för att mäta totala toxiska effekter, till exempel hormonstörande, från organiska föroreningar i vattenprover. Effektbaserade metoder mäter effekter från såväl kända som okända ämnen och blandningseffekter.

EU-kommissionen har föreslagit att det ska bli obligatoriskt för medlemsländerna att använda effektbaserade metoder i miljöövervakningen av östrogena effekter. I förslaget lyfts det fram att särskilt östrogena ämnen kan ha biologiska effekter i miljön vid halter långt under den kemiska detektionsgränsen. De effektbaserade metoderna för östrogena ämnen har en mycket högre känslighet och kan detektera östrogener i miljörelevanta koncentrationer.

Under detta webbinarium kommer vi att beskriva hur effektbaserade metoder kan användas som ett komplement till kemisk analys i ytvatten för att övervaka förekomsten av organiska miljöföroreningar. Vi kommer också att presentera exempel från tidigare genomförda projekt, inklusive recipientpåverkan från renat avloppsvatten samt råvattenkvalitet på dricksvattenverk.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med miljöanalys och miljöövervakning men också till dig som på andra sätt arbetar med komplexa miljöföroreningar – i slutet kommer vi att presentera ett projekt inom svensk miljöövervakning där vi kommer att använda effektbaserade metoder – och ni kommer bjudas in att delta!